وبلاگ روانشناسی پویا

وبلاگ

هدفمندی چرا مهم است؟

توانمندی های خودرا آزاد کنید: توانایی شما درهدف گذاری مهارتی اصلی وتعیین کننده برای موفق شدن است.با داشتن هدف،ذهن ثابت…
وبلاگ

ساختارشیوه های فرزندپروری والدین براساس سبک های دلبستگی درمیان مادران بافرزندان عادی ومبتلابه اختلال اضطراب جدایی و وسواس

دردنیای امروزارتقای بهزیستی روانی وهیجانی کودکان ونوجوانان به دلیل افزایش مشکلات روان شناختی آنها وهمزمان با پیشرفت دراقتصاد وتندرستی فیزیکی…
وبلاگ

انواع مواد مخدر را بشناسیم

استفاده ازقرص های روان گردان درسالهای اخیرافزایش چشمگیری داشته است.این موضوع حامی پیامی نه چندان خوشایند برای جامعه جوانان ایران…
وبلاگ

نردبان شادمانی

رضایت در مورد گذشته: آیا شما می توانید دربالاترین حد ممکن خود زندگی کنید؟چه متغیرهای ارادی تغییرپایداررا ایجاد کرده وتاثیربهترازجستجوبرخی…
وبلاگ

http://مقدمه: در میان آموزش‌هایی که ما در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی و … می‌بینیم، جایگاه چگونگی روابطمان با دیگران…
وبلاگ

بررسی نقش سیستمهای مغزی رفتاری با عود اعتیاد *، دکتر کاظم رسول زاده طباطبائی حمیده اوژند ، دکتر پرویز آزاد…
وبلاگ

اعتیاد در زنان

رابطۀ اعتیاد با جامعه یک رابطه دوسویه است، آسیبهای اجتماعی همچون »فقر، طالق، نارضایتی از زندگی، نبود نشاط اجتماعی« بسترساز…