وبلاگ روانشناسی پویا

وبلاگ

اثرمرکب

این کتاب درباره ی موفقیت وآن چه که برای بدست آوردن آن لازم است می باشد.تبلیغات وسوسه انگیززیادی هرروزه مارا…
وبلاگ

هدفمندی چرا مهم است؟

توانمندی های خودرا آزاد کنید: توانایی شما درهدف گذاری مهارتی اصلی وتعیین کننده برای موفق شدن است.با داشتن هدف،ذهن ثابت…
وبلاگ

انواع مواد مخدر را بشناسیم

استفاده ازقرص های روان گردان درسالهای اخیرافزایش چشمگیری داشته است.این موضوع حامی پیامی نه چندان خوشایند برای جامعه جوانان ایران…
وبلاگ

نردبان شادمانی

رضایت در مورد گذشته: آیا شما می توانید دربالاترین حد ممکن خود زندگی کنید؟چه متغیرهای ارادی تغییرپایداررا ایجاد کرده وتاثیربهترازجستجوبرخی…