س ضوي ثبیذ تَجِ کٌین کِ دس دًیب ّیچ چیض اصیل ًیست. کِ دیگشاى اص آى ّب ثْشُ ای ًجتشدُ ثبضتٌذ. ٍلتی ٍظیفِ هب ایي است کِ ایذُ ّبیوبى سا ثِ ضیَُ هتفبٍت اص دیگشاى ثِ کبس ثگیشین تب طشاٍت ٍ تبصگی سا هخبطت احسبس ًوبیٌذ. -ثشای ضشٍع صجش ًکٌیذ تب خَدتبى سا ثطٌبسیذ: 2 ثشخی اص افشاد ثشای طشح الگَ جذیذ یب تٌَع دس کبسضبى سؼی هی کٌٌذ ثِ ًمطِ ای ػتبلی اص تَاًوٌتذی دستت پیذا کٌٌذ تب ضشٍع کٌٌذ. ٍلی اگش اص خَد ثپشسین چمذس صهبى لاصم داسین تب ثِ ستط ػتبلی ثشستین، ٍ آیتب آى ٍلت کِ ثِ سط هطلَة کِ هی خَاّین سسیذین آیب تَاى ٍ فشصتی ثشای خلك کشدى خَاّین داضت؟ ثِ ایتي هسئلِ فکش کٌیذ. جَاة هسئلِ سا پیذا کشدیذ؟ پس تَصیِ هی کٌن ضشٍع ثتِ خلتك ٍ ًتَآٍسی کٌیتذ تتب هستی شخَد ضٌبستی ٍ پیطشفت ثبص ضَد. فمط کبفی است دس هسیش دسست لشاس ثگیشیذ. اًتخبة ثب ضوبست. -کتبثی سا کِ هی خَاّیذ ثخَاًیذ، ثٌَیسیذ: 3 اگش ػلالِ ثسیبس ثِ کتبة خَاًی یب کتبة ًَثسی داسیذ الاى ٍلت خَثی است کِ ثتَاًیذ خلالیت خَد ساًطتبى هب ّویطِ ثِ دًجبل خشیذ کتبة ّبیی کِ دٍست داسین ّستین ٍ ّیچ گتبُ ثتِ آیتي فکتش ًکتشدین کتِ ،دّیذ خَدهبى ّن هی تَاًین کتبثی سا کِ دٍست داسین سا ثٌَیسین. ثِ ًظتش هتي یکتی اص ساُ ّتبی ایجتبد خلالیتت ایٌست کِ ضشٍع ثِ ًَضتي کٌین، آى ّن ًَضتي کتبثی کِ دٍستتص داسیتن ٍ ّویطتِ ثتِ دًجتبل خشیتذًص ّستین. الذاهک: ثشای فؼبل کشدى خلالیت تبى ثسیبس ثٌَیسیذ ٍ اص دست ّبیتبى دس ایي ساُ کوک ثگیشیتذ. ثذاًیتذ دس دست ّبیتبى ًیشٍیی فَق الؼلادُ ٍجَد داسد، هی تَاًیذ اهتحبى کٌیذ. -ثشای سضذ خلالیتتبى سشگشهی ٍ فؼبلیت ّبی جبًجی داضتِ ثبضیذ. 4 ه لاً دس خیبثبى لذم ثضًیذ ٍ ثِ هٌبظش اطشافتبى تَجِ کٌیذ، ثِ ّش چیضی کِ ضتوب سا کٌجکتبٍ هتی کٌتذ ٍ ثتِ تفکش ٍا هیذاسد دلت ثیطشی کٌیذ. هي ّویطِ ثْتشیي ایذُ ّبین سا دس داهبى طجیؼت ثذست هی آٍسم، ضوب ّن ثب تَجِ ثِ ػلالِ خَدتبى ساّتتبى سا اًتخبة کٌیذ. ………ٍه بل: ًگبُ کشدى ثِ آسوبى ٍ ستبسگبى، کٌََّسدی، است سَاسی الذاهک: دس اًتْب اص سٍضْبی هطشح ضذُ استفبدُ کٌیذ ٍ هب سا دس جشیبى ایذُ ّبی جذیتذ ٍ هَفمیتت ّبیتتبى لشاس 1 دس ضوي ثبیذ تَجِ کٌین کِ دس دًیب ّیچ چیض اصیل ًیست. کِ دیگشاى اص آى ّب ثْشُ ای ًجتشدُ ثبضتٌذ. ٍلتی ٍظیفِ هب ایي است کِ ایذُ ّبیوبى سا ثِ ضیَُ هتفبٍت اص دیگشاى ثِ کبس ثگیشین تب طشاٍت ٍ تبصگی سا هخبطت احسبس ًوبیٌذ. -ثشای ضشٍع صجش ًکٌیذ تب خَدتبى سا ثطٌبسیذ: 2 ثشخی اص افشاد ثشای طشح الگَ جذیذ یب تٌَع دس کبسضبى سؼی هی کٌٌذ ثِ ًمطِ ای ػتبلی اص تَاًوٌتذی دستت پیذا کٌٌذ تب ضشٍع کٌٌذ. ٍلی اگش اص خَد ثپشسین چمذس صهبى لاصم داسین تب ثِ ستط ػتبلی ثشستین، ٍ آیتب آى ٍلت کِ ثِ سط هطلَة کِ هی خَاّین سسیذین آیب تَاى ٍ فشصتی ثشای خلك کشدى خَاّین داضت؟ ثِ ایتي هسئلِ فکش کٌیذ. جَاة هسئلِ سا پیذا کشدیذ؟ پس تَصیِ هی کٌن ضشٍع ثتِ خلتك ٍ ًتَآٍسی کٌیتذ تتب هستی شخَد ضٌبستی ٍ پیطشفت ثبص ضَد. فمط کبفی است دس هسیش دسست لشاس ثگیشیذ. اًتخبة ثب ضوبست. -کتبثی سا کِ هی خَاّیذ ثخَاًیذ، ثٌَیسیذ: 3 اگش ػلالِ ثسیبس ثِ کتبة خَاًی یب کتبة ًَثسی داسیذ الاى ٍلت خَثی است کِ ثتَاًیذ خلالیت خَد ساًطتبى هب ّویطِ ثِ دًجبل خشیذ کتبة ّبیی کِ دٍست داسین ّستین ٍ ّیچ گتبُ ثتِ آیتي فکتش ًکتشدین کتِ ،دّیذ خَدهبى ّن هی تَاًین کتبثی سا کِ دٍست داسین سا ثٌَیسین. ثِ ًظتش هتي یکتی اص ساُ ّتبی ایجتبد خلالیتت ایٌست کِ ضشٍع ثِ ًَضتي کٌین، آى ّن ًَضتي کتبثی کِ دٍستتص داسیتن ٍ ّویطتِ ثتِ دًجتبل خشیتذًص ّستین. الذاهک: ثشای فؼبل کشدى خلالیت تبى ثسیبس ثٌَیسیذ ٍ اص دست ّبیتبى دس ایي ساُ کوک ثگیشیتذ. ثذاًیتذ دس دست ّبیتبى ًیشٍیی فَق الؼلادُ ٍجَد داسد، هی تَاًیذ اهتحبى کٌیذ. -ثشای سضذ خلالیتتبى سشگشهی ٍ فؼبلیت ّبی جبًجی داضتِ ثبضیذ. 4 ه لاً دس خیبثبى لذم ثضًیذ ٍ ثِ هٌبظش اطشافتبى تَجِ کٌیذ، ثِ ّش چیضی کِ ضتوب سا کٌجکتبٍ هتی کٌتذ ٍ ثتِ تفکش ٍا هیذاسد دلت ثیطشی کٌیذ. هي ّویطِ ثْتشیي ایذُ ّبین سا دس داهبى طجیؼت ثذست هی آٍسم، ضوب ّن ثب تَجِ ثِ ػلالِ خَدتبى ساّتتبى سا اًتخبة کٌیذ. ………ٍه بل: ًگبُ کشدى ثِ آسوبى ٍ ستبسگبى، کٌََّسدی، است سَاسی الذاهک: دس اًتْب اص سٍضْبی هطشح ضذُ استفبدُ کٌیذ ٍ هب سا دس جشیبى ایذُ ّبی جذیتذ ٍ هَفمیتت ّبیتتبى لشاس

برای اشتراک گذاری این مطلب می توانید از دکمه های رو به رو استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید