پيشگامان تعليم و تربيت استثنايي در دهههاي گذشته معتقد بودند كه آمـوزش در
مدارس و كلاسهاي ويژه متناسب با توانايي ونيازهاي كودكان اسـتثنايي اسـت و بحـث
جداسازي و تشكيل مدارس وكلاسهاي ويژه را مطرح نمودند. آنها معتقد بودند تمركـز
كودكان استثنايي، معلمان آموزش استثنايي، امكانات وتجهيزات خـاص در يـك محـيط
باعث تسهيل در ارائه خدمات ميشود وامكان رشد مهـارتهـاي حرفـه اي كودكـان در
چنين محيطهايي بيشتر ميشود (هوسپيان،١٣٧٨ .(اما انتقـادات نيرچـه
1
( ١٩٦٩ ( در
3 ) ١٩٦٨ ( در آمريكــا و وارنــاك 2 دانمــارك، دان
( ١٩٧٨ ( در انگلــستان نــسبت بــه
و يكپارچـهسـازي ٤ جداسازي آموزش كودكان استثنايي، شعلهي نهضت عادي سازي
را 5
بايـد در جريـان اصـلي آمـوزش و ٦ فروزان كرد. آنها پيشنهاد كردند، كودكان اسـتثنايي
پرورش تحت تعليم و تربيت قرار گيرند ( به پژوه،١٣٧٦ .(
از سال ١٩٥٠ تا ١٩٨٠ حداقل ٥٠ تحقيق در مورد كارآمدي آموزش در محيطهاي
مجزا انجام گرفته و محققان كارآمـدي آمـوزش مجـزا را، بخـصوص در مـورد پيـشرفت
تحصيلي كودكان استثنايي زير سئوال بردند. برخي از آنها در بررسي كارآمـدي آمـوزش
در محيطهاي مجزا به اين نتيجه رسيدند كه تنها توجيهي كه مـي تـوان بـراي آمـوزش
ويژه قابل قبولدانست، مربوط به منا فعي است كه براي معلمهـا ودانـشآمـوزان عـادي
وهالاهان ٧ دارد ( كافمن
ترجمه ماهر، ١٣٧٢ .(٨
امروزه يكي از محورهاي اصلي در بحثهاي مربوط بـه آمـوزش وپـرورش كودكـان
استثنايي، آموزش تلفيقي است كه در بستر فرهنگ انگليـسي پـا گرفتـه اسـت و تمـام
٩ عناصري كه در مفاهيم بهنجارسازي
١٠ يا عادي سازي و محيطي با حـداقل محـدوديت
وجود دارد را شامل ميشود (كله وچان، ترجمه ماهر، ١٣٧١ .(
تلفيق از نظر لغوي عبارتست از با هـم آوردن و بـه هـم پيوسـتن (فرهنـگ معـين،
١٣٧٩ .(اين لغت در فرهنگ انگليسي كودكان استثنايي معادل واژة Integration اسـت.
به عبارت ديگر در آموزش تلفيقي دانشآمـوز اسـتثنايي در مـدارس عـادي و همـراه بـا
www.SID.ir
Archive of SID
بررسي ديدگاه معلمان عادي واستثنايي وتلفيقي در…/٣٥
دانشآموزان عادي و با همكاري معلمهاي رابط كه از سوي كارشناسان آموزش و پرورش
استثنايي تعيين ميشوند، به تحصيل ميپردازند. دانشآموزي كه براي آموزش تلفيقي
در نظر گرفته ميشود، دانشآموزي است كـه داراي محـدوديتهـاي جـسماني وذهنـي
است، بنا براين با استفاده از وسـايل كمـك ١١ است اما درجه معلوليت او در حد خفيف
١٢ آموزشي و توانبخشي و معلم رابط قادراستدر مدارس عادي به تحصيلبپردازد(كرك
،
.( ١٩٩٦
يكي از عناصر مهم در آموزش تلفيقي بحث معلمها و نوع نگـرش آنهـا بـه آمـوزش
تلفيقي است. وجود نگرشهاي مث

برای اشتراک گذاری این مطلب می توانید از دکمه های رو به رو استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید