وبلاگ روانشناسی پویا

وبلاگ

مقدمه: در هر گوشه و کنار این دنیا به افرادی برخورد می یا اینکه شرح ، کنیم حال زندگی و…
وبلاگ

اثرمرکب

این کتاب درباره ی موفقیت وآن چه که برای بدست آوردن آن لازم است می باشد.تبلیغات وسوسه انگیززیادی هرروزه مارا…
وبلاگ

برگ برنده

قابلیت ها ازجمله راستی ودرستی،دلیری،ایتکارونوآوری ومهربانی واستعدادهایی مثل درک عالی زیروبمی صدا،ریبایی ظاهریکی نیستند.اینها هردوموضوعات مطرح شده درروان شناسی مثبت…
وبلاگ

هدفمندی چرا مهم است؟

توانمندی های خودرا آزاد کنید: توانایی شما درهدف گذاری مهارتی اصلی وتعیین کننده برای موفق شدن است.با داشتن هدف،ذهن ثابت…
وبلاگ

ساختارشیوه های فرزندپروری والدین براساس سبک های دلبستگی درمیان مادران بافرزندان عادی ومبتلابه اختلال اضطراب جدایی و وسواس

دردنیای امروزارتقای بهزیستی روانی وهیجانی کودکان ونوجوانان به دلیل افزایش مشکلات روان شناختی آنها وهمزمان با پیشرفت دراقتصاد وتندرستی فیزیکی…
وبلاگ

انواع مواد مخدر را بشناسیم

استفاده ازقرص های روان گردان درسالهای اخیرافزایش چشمگیری داشته است.این موضوع حامی پیامی نه چندان خوشایند برای جامعه جوانان ایران…
وبلاگ

نردبان شادمانی

رضایت در مورد گذشته: آیا شما می توانید دربالاترین حد ممکن خود زندگی کنید؟چه متغیرهای ارادی تغییرپایداررا ایجاد کرده وتاثیربهترازجستجوبرخی…