هدفمندی چرا مهم است؟

توانمندی های خودرا آزاد کنید:
توانایی شما درهدف گذاری مهارتی اصلی وتعیین کننده برای موفق شدن است.با داشتن هدف،ذهن ثابت شما به کار می افتد ونقطه نظرها وانرژی برای دستیابی به این اهدف آزاد می شوند.
شما دنیای خود را خلق می کنید:

شاید بزرگترین کشف در تاریخ انسانی قدرت ذهن شماست که تقریبأتمامی جنبه های زندگی شما را خلق می کند.ناموفقها وناخشنودها اغلب در باره آنچه نمی خواهند فکر می کنند و حرف میزند .درباره مسائل ونگرانی هایشان حرف می زنند وگناه ناکامی هایشان را بر گردن دیگران می اندازند.اما موفقها پیوسته در- باره ی هدفهای مورد نظرشان فکر می کنند ودر باره یآن حرف می زنند.آنها به آنچه بیش از هر چیز می خواهند فکر می کنندودرباره اش حرف می زنند.
چرا اشخاص هدف گذاری نمی کنند؟؟
• فکرمی کنند هدف گذاری مهم نیست.
• راه آن را نمیدانند:خیلی از افراد فکرمی کنندکه دارای هدف هستند وحال آنکه آنها چند میل ورؤیا دارند.مثلأخوشبخت شوند،پول زیادی بدست آورند.
• ترس ازشکست خوردن دارند
• ترس از رد شدن دارند:ترس ار انتقاد دیگران دارند.
• چند سؤال:
1-تصور کنید از ی که توانمندی ذاتی برخودارید تابه هرهدفی که برای خودتعیین کرده اید،برسید.دوست دارید به کجا برسید؟چه چیزهایی را به دست آورید؟
2-کدام فعالیت است که به شما بیشترین احساس معنا را می دهد؟
3-به زندگی شخصی وکاری خود نگاه کنید وببینید که چگونه اندیشه شما دنیایتان را آفریده است.چه چیزی را می توانید وباید تغییر بدهید؟
4-برای رسیده به هدف هایتان چه بهایی راپرداخت خواهید کرد؟
5-کدام اقدام راباید بلافاصله انحام بدهید تا پاسخ به پرسشهای فوق را به دست آورید؟
سررشته امور خودرا بدست بگیرید:
یکی از مهمترین هدف های شما،اگرمی خواهید به واقع شاد و موفق باشید،این است که خودرااز شر احساسات منفی خلاص کنید.
احساسات منفی ترس،افسوس خوردن،غبطه،حسادت،احساس حقارت ودر نهایت خشم اغلب تحت تأثیرچهار
عامل صورت خارجی پیدا می کند.
1

ریشه های مسبب احساس منفی:
توجیه کردن
توجیه کردن و دلیل آوردن.
توجه داشتن بیش از اندازه به رفتاردیگران در قبال شماست.
سرزنش کردن
نکته: پادزهر احساسات منفی این است که مسئولیت کامل خودر ا در موقعیتی که در آن هستید بپذیرید .
کانون کنترل خود رامشخص کنید.
کسانی که کانون کنترل درونی دارند احساس می کنند که عهده دار زندگی خود هستند. این اشخاص به طور کلی خوش بین و مثبت هستند.از سو یدیگر،کسانی که کنترل بیرونی دارند.احساس می کنندتحت تأثیر عوامل بیرونی از قبیل رئیس،ازدواج،بدهی بانکی و……کنترل می شوند.وبرزندگی خود حاکم نیستند.احساس ضعف، خشم،هراس،منفی،خصکانه وبی قدرت بودن می کنند.

مثلث طلایی:
مسئولیت پذیری،احساس کنترل وخوشبختی سه ضلع مثلث هستندو رابطه مستقیمی با هم دارند.پس می توانید هدفهای بزرگتری برای خود در نظر بگیرید وانگیزه واراده بیشتری خواهید داشت.

آینده خود را خلق کنید:.
شما به همان اندازه که بخواهید کوچک، وبه همان اندازه که آرزو کنید بزرگ می شوید.
در سیصدوسی بررسی که طی سالهای گذشته روی رهبران صورت گرفته،کیفیت ویژه ای درهمه انها شکل بارزی داشته است.که همه رهبران بزرگ دران مشترک هستند.وآن کیفیت پنداره است.رهبران دارای پنداره هشتند وغیر رهبرها پنداره ندارند.ویژگی مهم رهبران آینده نگری آنهاست، به این فکر می کنند که می خواهند به کجا برسند وچه کار کنند.
برنامه استراتژیک شخصی:
دراین برنامه چشم انداز بلندی اززندگی خودداشته باشید. بایددرهرکاری که می کنیدآرمان سازی کنید.ویک خیال 5 ساله خلق کنید.
بزرگترین مانع هدف گزاری، داشتن(( باورهای خود محدود کننده)) است.با ترکیب کردن آرمان سازی وآینده نگری، فرآیند خود محدود سازا را ملغا می کنید.تصور می کنید که همواره از استعداد وقابلیت های فراوانی برخورداریدکه با استفاده از آن می توانید به هدفهای خود برسید.(اندیشه آسمان آبی)
آینده خود راخلق کنید:تصور کنید برای هرمسئله ای راه حلی وجود دارد ،راهی برای غلبه بر محدودیت ها یتان وجود دارد
2ومحدودیت ها نمی توانند شما را از رسیدن به هدف بازدارند.دراین شرایط،چه کار متفاوتی صورت خواهید داد؟
2-به پنج سال آینده نگاه کنید بعد ازآن لحظه ای اکنونی را که در حال حاضردران به سر میبرید،را در نظر بگیرید.بای خلق دنیای ایده ال چه اتفاقی باید افتاده باشد ؟
3-تصور کنید که زندگی ماالی شما در تمام جهات عالی بوده است.چه درآمدی دارید؟چقدر پول پس انداز کرده اید؟چه اقداماتی باید انجام دهید که این اهداف به واقعیت برسند؟
4-تقویم عالی خودرا برنامه ریزی کنید.روزهای اول تا پایان سال را به گونه ای برنامه ریزی کنید که انگار هیچ محدودیتی ندارید.ازامروز چه چیزعای را تغییر خواهید داد؟؟
ارزشهای خودرامشخص سازید:
زندگی موضوعی مربوط به درون است.جان کلام شخصیت شما را ارزشهای شما مشخص می سازند.
سطوح 5 گانه شخصیت:
شخصیت خود را هدفی با حلقه های هم مرکز در نظر بگیرید.در حلقه اول،ارزشها و دردایره خارجی آن،باور هایتان قرار دارند.
ارزشهای شما باورهایتان را مشخص می سازند؛ باورهایی که درباره ی خود ودنیای پیرامون خود دارید.
باورهای شما هم به سهم خودحلقه دوم شخصیت شما را مشخص می سازندکه همان انتظارات وتوقعات شماست.مثلا: ارزش مثبت از خود +خود را آدم خوبی می بینید= انتظار وقوع حوادث خوشایند رادارید.
سطح چهارم شخصیت شما که از ناحیه انتظارات شما مشخص میشود، نگرش وبرداشت شماست.
حلقه پنجم اعمال شماست.اقدامات بیرونی شما بازتاب ارزشها،باورهاو انتظارات شما در بیرون ازشماست.

بدانید دقیقأ چه می خواهید:ارزشهایتان را شفاف سازی کنید.ازخود بپرسید: ارزشهای من در این مورد خاص کدامند؟؟
رفتارگذشته خودرا وارسی کنید:قبل ازهرچیز،به گذشته ی خود نگاه کنید.درگذشته زیرفشارچگونه رفتار کرده اید؟وقتی مجبوربه انتخاب بودید،درباره ی زمان وپول خود چه انتخابی کرده اید؟ این پاسخها ارزشهای غالب شما را مشخص می سازند.
مهم نیست از کجا می آیید،مهم اینست که به کجا می روید.
1-امروز فهرستی ازسه تا پنج ارزش مهم زندگی خود تهیه نمایید.به چه ارزشهایی معتقدید پای کدام یک می ایستید؟؟
2-کدام ارزشها راهنمای شما دررابطه با دیگران است؟
3-کدام تک تغییراست که اگرامروزدر رفتارتان ایجاد کنید،می توانید با ارزشهایتان درهماهنگی بهتری قراربگیرید؟

3هدف های واقعی خود را مشخص سازید:
هدفهایتان روشن و واضح باشند.و میل و اشتیاق سوزان برای غلبه برموانع ورسیدن به هدفهای عالی وبزرگ ضرورت دارد.که لازمه آن انتخاب هدفهای 100 درصد شخصی است.
تصمیم بگیرید که واقعأ چه می خواهید
ابتدا با هدفهای کلی وعمومی شروع می کنید و به هدفهای مشخص تر می رسید:
1- سه هدف عمده و اصلی شما درکار وحرفه تان کدامند؟
2- سه هدف عمده و اصلی شما درزمینه های مالی کدامند؟
3- سه هدف عمده و اصلی شما درروابط خانوادگی کدامند؟
4- سه هدف عمده و اصلی شما در زمینه مالی کدامند؟
نقطه مقابل اینکه بیان کردیم این است: در حال حاضرسه نگرانی عمده واصلی من درزندگی ام کدام است؟؟
نگران چه هستید؟مشغله ذهنی شما در زندگی روزانه کدام است؟؟
سپس از خود بپرسید:
1- راه حل های ایده آل برای هر کدام ازاین مسائل کدام است؟
2-چگونه می توانم این مسائل ونگرانی ها را بلا فاصله ازبین ببرم؟؟

ویلیام اوکهام،روشی برای حل مسئله پیشنهاد کرد که بعدأ به نام ((تیغ اوکهام)) شهرت یافت.((ساده ترین ومستقیم ترین راه حل ها که قدمهای خلاصه شده تری داشته باشد،اغلب بهترین راه حل ممکن است.))
سؤال مهم برای مشخص ساختن هدفهای واقعی شما چیست؟چه کاری بوده که همیشه می خواستید انجام دهید،اما از اقدام به آن هراسید ه اید؟

درباره هدف اصلی خود تصمیم بگیرید:
نقش کورتکس مشبک دررسیدن به هدف چیست؟هرکس به عنوان بخشی ازمغز خود اندام ویژه ای به نام((کرتکس مشبک))دارد.کورتکس مشبک در برگیرنده دستگاه فعال کننده مشبک است.وقتی پیامی در مورد هدف را به کورتکس مشبک می فرستید،این بخش از مغز شما را نسبت به اشخاص،اطلاعات وفرصتهای مناسبی که در محیط وپیرامونتان وجود دارد،حساس و هوشیار می کندوسبب می شود که شما به هدف خود دست پیدا کنید.
ویژگی های هدف قطعی شما:
1-باید چیزی باشدکه شخصأ آن رابه واقع بخواهید.وشما رابه هیجان بیاورد وشادمانتان کند.
2-این هدف باید روشن ومشخص باشد.بایدآن را درغالب کلام تعریف کنید.
3-هدف باید قابل اندازه گیری باشد.
4-هدف باید واقعی باشد وقابل حصول باشد.

5- هدف اصلی شما باید با سایرهدف هایتان همخوانی داشته باشد.
درباره هدف اصلی خود تصمیم بگیرید:
1-اگر قرار میشد به هدف خود برسید،کدام هدف را انتخاب می کردید؟
2- فهرستی از 10 هدف اصلی ومهم را که می خواهید درماه ها وسالهای آینده به آن برسید،تهیه کنید.ازمیان آنها یک هدف که بیشترین تاثیررا برزندگی شما می گذارد،انتخاب کنید.
3-مشخص کنید که برای دست یابی به این هدف چه باید بکنید.این را هم مکتوب کنید.
4-فهرستی از هراقدامی که شما را به این هدف می رساند تهیه کنید.دست کم روی یکی ازآن ها بلا فاصله دست به کار شوید.
5-مشخص کنید که چقدرکار،زمان وتعهد بیشتر لازم دارید تا به هدفتان برسید،بعد برای پرداخت این بها آماده شوید.
باورهایتان را تحلیل کنید:
قانون ذهنی باور:این قانون می گوید:آنچه را که با تمام وجود باور داشته باشید به آن می رسید.
برنامه اصلی شما برای رسیدن موفقیت:
شاید بزرگترین موفقیت درقرن بیستم در زمینه توانمندی انسان،کشف تصویر ذهنی بودهراندیشه،احساس یا هرعملی که بکنید ازناحیه تصویرذهنی شما کنترل و انجام می گیرد. تصویرذهنی شما مقدم است وسطح عملکرد واثربخشی شمارا درهرکاری که بکنید مشخص می سازد.
بسیاری از اشخاص،به سبب باورهای منفی شان،که اغلب آنها اشتباه است،به نادرستی هوش،استعداد،توا نمندی،خلاقیت،یا مهارتهای خود را کمترارآن چه هست ارزیابی می کنند.
باورها اکتسابی هستند،مادر زادی نیستند:
خبرخوب در باره ی باورها اینست که همه باورها اکتسابی وآموختنی هستند.در نتیجه می توان ،آنها را اگرمفید نیستند،بازآموزی ویا نوآموختگی کرد
هم ارز ذهنی خلق کنید:
امت فاکس معلم معنوی می گوید: ((کاراصلی شما باید این باشد که درذهن خود هم ارزکسی راکه می خواهید به او تبدیل شوید،خلق کنید.)) کار شما باید این باشد که درخود،خود باوری ایجاد کنیدکه سازگار با موفقیت بزرگی باشد که در دنیا بیرونی خود می خواهید به آن برسید.این کار را با به مبارزه طلبیدن باورهای خود محدود کننده باورکردن آنها و باوانمودسازی انجام دهید.
ازوانمود سازی استفاده کنید.اگر یکی ازشاخص ترین افراد در حیطه فعالیتان می بودید،چگونه متفاوت ازشرایط فعلی رفتارمی کردید؟؟
• باور های خود محدود کنندهای را که سبب مانع ازپیشرفت وترقی شماست می شوند،شناسایی کنید.اگراین باورها به کلی مانند صحت واعتبار بودند،چگونه رفتا می کردید؟؟
• باوری را انتخاب کنبدکه با تمام وجود خواهان داشتن آن هستید.حالاوانمود کنید که این باوردرشما وجود دارد.

ازآغاز شروع کنید:

وقتی در باره ارزشها ،پندارها،مقصودوهدفهایتان تصمیم گرفتید،کار بعدی اینست که نقطه شروع خود رامشخص کنید.امروز دقیقأ درکجا قراردارید،در هریک از زمینه های مهم زندگی،به خصوص زمینه های دررابطه با هدف هایتان درکجا واقع شده اید؟
برنامه های مالی بلند مدتی را برای خود تدارک ببینید:
برای برنامه ریزی دقیق مالی،ارزش خالص داراییهای خودرامحاسبه کنید واین رقم را ازرقم هدف بلند مالی خود کم کنید.بعدعدد بدست آمده را به تعداد سالهایی که می خواهید برای رسیدن به هدفتان کار کنید تقسیم نمایید.این گونه متوجه می شوید که همه ساله دقیقأ چه مبلغی باید پس انداز کنید تا به هدف خود برسید.
سطح مهارتها وتوانمندی های خودرا مشخص سازید.
در هر شغلی 5-7 حوزه حساس وتعیین کنده وجود دارد.اینها کارهای حساس و تعیین کننده هستند.شما باید در هر کدام از آنها در سطح عالی باشید تادر کارتان موفق گردید.
ضعیف ترین مهارت کلیدی شما،سقف پیشرفت شما را رقم می زند ودرآمدشما را در زندگی مشخص می سازد.
از خود بپرسید:درکدام زمینه ومهارت در عالی ترین سطح ممکن قرار دارید؟کدام کاررا بهتر از دیگران انجام می دهید؟
در کدام مهارت در ضعیف ترین شرایط خود قرار دارم؟
کدام کاررا به اشتباه می کنید که مانع از آن می شود بتوانید از سایرمهارتهای خود استفاده کنید؟
از همه مهمترکدام مهارت کلیدی را ندارید؟
مجموع منابع:
فرض را براین بگذاریدکه شما مجموعهای ازمنابع مختلف هستید.مهارتها،توانمندی ها، دانش،استعدادها، تحصیلات وتجربیات فراوان دارید.هرگز به خود اجازه ندهیدکه درمحدوده ی عمل مشخصی گیرکنید، بخصوص اگرازشرایط فعلی شغل خودراضی نیستید. وبرنامه استراتژیک خود را طراحی کنید.
سوال :مشخص کنید در هرساعتی چه مقدار درآمد دارید.برای کسب این درآمد چه می کنید؟چه باید بکنید که در ماه های آینده بردرآمد ساعتی خود بیفزاید؟
تصور کنید که کارتان در آینده درهمه زمینه ها عالی باشد. برای اینکه این پنداره به حقیقت بپیوندد چه باید بکنید؟
پیشرفت خود رااندازه بگیرید:
سه عامل مهم وتعیین کننده برای رسیدن به هدف عبارتند از:
1- متعهد شدن،تکمیل کردن و به انتها رساندن کارها
6
توانمندی مهم:
شاید مهم ترین توانمندی در دنیای کار(توانایی قابل اتکا) ست.چیزی ازاین مهمتر نیست که دیگران می توانند روی شما حساب کنند.و بدانندکه شما کارتان را به سرعت، به طرزعالی وطبق برنامه انجام می دهید.
• معیاری را مشخص کنید که بتوانید ار آن برای اندازه گیری پیشرفت و موفقیتها یتان در هر زمینه ای از زندگی استفاده کنید.هرروزه به این معیارها توجه کنید.
• به مهمترین بخش کارتان به شکلی که بردرآمد شما تاثیر می گذارد دقیق شوید.فعالیت های روزانه خودرا اراین زمینه اندازه گیری کنید.
• هرهدف بزرگی را به هدفهای کوچکترتقسیم کنید وبعد با توجه به زمان هایی که برای اتمام آنهادر نظر گرفته اید،کارهایتان را دنبال کنید.
• درفاصله شروع وانتها ی برنامه برای خود معیارها وضوابطی در نظربگیرید وسعی کنید که این معیارها را برآورده سازید.
• مصمم شوید که دست کم یک بخش خاص از هدف وسیع خود را همه روزه تکمیل کنید. هیچ روزی را بدین منظوراز دست ندهید.
راه بند ها را از میان بردارید:
نکته: شکست موقتی همیشه مقدم بر موفقیت است.
به راه حل ها فکر کنید:
درزمینه مسائل و مشکلات،موفقها شیوه خاصی دارند که ما آن را((جهت راه حل))می نامیم.موفقها اغلب به راه حل ها فکر می کنند. اما ناموفقها دراغلب مواقع به مسائل ومشکلات می پردازند.
اشخاص راه حل گرا پیوسته متر صد دست یابی به را حل هایی می شوند که مانع را دور بزنند.اما مسئله نگرها پیوسته به مسائل ومکشکلات فکر می کنند،اینکه چه کسانی این مشکلات را سبب گردید،اینکه تا چه اندازه نا خشنود وعصبانی هستند.
در زمینه محدودیت های درونی در برابر محدودیت های بیرونی قانون 80به20 می گوید:80 درصد محدودیت های شما در محدوده خود شما قراردارد. تنها 20درصد محدویت ها در بیرون شما قرار دارد.
موانع مهم در سراه موفقیت:2 مانع مهم که وجوددارد:ترس وتردید ودودلی است.دومین مانع ذهنی که باید برآن غلبه کنید(راحتی خیال)است.
• محدودیتها را شناسایی کنید.این گونه از سرعت خود آگاه می شوید.
• برای مسئله اصلی یا مانع مهم پیش روی خود تعاریف مختلفی مشخص کنید.(بپرسید دیگرچه مسئله ای وجود دارد؟ 7
• بهترین راه حل خودررا به عنوان هدف مشخص سازید.زمانی برای دست یابی به آن مشخص نمایید وبعد دست به کار شوید.همه روزه تلاش کنید تا آنکه مسئله حل شود یا مانع برطرف گردد.
درزمینه کاری خود به تخصص برسید:
فرمول سه بعلاوه یک برای احاطه به هر مهارتی ساده است.
1-از زمینه مهارت مورد علاقه خود روزانه 15 دقیقه تا 30 دقیقه مطالعه کنید.
2-به نوارهای آموزشی گوش بدهید.
3-درزمینه کاری خود درهمایشها شرکت کنید.
4-سعی کنید درحداقل زمان ممکنه آنچه را که آموخته اید،به مرحله اجرا درآورید.
اقدامک:
• ازهمین امروز تصمیم بگیریددر شمار10درصد اشخاص برجسته درحرفه وکار خود برسید .
• حوزه ای کلیدی خود را مشخص کنید.باید برای رسیدن به موفقیت های عالی دراین حوزه ها عالی رفتار کنید.
• مشخص کنید برای رسیدن به صف بهترینها به کدام علم واطلاعاتی احتیاج دارید.
• متعهد شوید تا روزی که زنده هستید علم و دانش خود را افزایش دهید.وبعد در اسرع وقت انچه را که آموخته اید،به مرحله اجرا بگذارید.
• با اشخاص مناسب معاشرت کنید.
• دست به کار شوید و برنامه ریزی کنید.
• گروه کاری خود را مشخص کنید.

منبع :کتاب هدف برایان تریسی

 

برای اشتراک گذاری این مطلب می توانید از دکمه های رو به رو استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید